اسفند ۱۲، ۱۳۸۸

بتاب ای آفتاب

بتاب ای آفتاب بر لانه ی من
که دلبرگشته چون پروانه ی من

هیچ نظری موجود نیست: