اردیبهشت ۰۲، ۱۳۸۹

سرخوش

می کشدم دوان دوان ، به هر طرف چون او روان
همچو گیاه سرخوشم ، هست چون آفتاب من