آذر ۰۶، ۱۳۸۷

شعله ی سبز درخت

وه چه پر وسوسه است
در سیاهی سکون ،
شعله ی سبز درخت

زردی من ارزانی تو

زردی من ارزانی تو،
سبزی توسرمایه من