فروردین ۳۰، ۱۳۸۷

چه نرانیم

بیا ناگه چنار از هم نرانیم . . .
که او هم در دیار خود
دلی دارد ودلداری

روسپید

. . .زمستان رفت و
روسپیدی به چنار ماند