تیر ۲۶، ۱۳۸۸

چه دادی آسمان

چه دادی آسمان ازبرگ و ریشه؟
که استادی به جبرانش همیشه

تیر ۲۳، ۱۳۸۸

امواج سبز

کجاست رگ برگ امواج سبزت؟
دیدار ماست خیال دور پیوستت