خرداد ۰۵، ۱۳۸۷

در بر

بردر در دربدری و بیا در بر

تکامل

کمال، کامل ، تکامل
صاف را به انحنای محکم وزیبا رساندن

چنارکی نو

هر که آمد چنارکی نو کاشت
رفت و این باغ را به دیگری بگذاشت

خرداد ۰۱، ۱۳۸۷

خنجری بر دل

سالهاست . . .
این چنار،
خنجری دارد،
بر دل . . .
که فرو می رود،
. . . آرام و آهسته

نگاه چنار

پنجره فرسود، از نگاه چنار

سنگ چنار

سنگ چنار پوست چین

خسته دل ازعبور

وه که چه زود پیر شد
خسته دل ازعبور شد
داغ به سینه رنگ شد
گرچه خم اش قشنگ شد


چنارزاده

قدم نو رسیده مبارک باد
چنارزاده ، قورباغه

رد برگ

چه خورشید تابان ، چه نار
چه رد برگ سبزه ، چه باد