اردیبهشت ۰۵، ۱۳۸۸

پله ، پله قد کشید چنان

پله ، پله قد کشید چنان
که از قدمش زنهالی نیست نشان

ابر و سکوت

ابر و سکوت و چنار بی برگ ،
باد هم که مثل همیشه گریخته است