مرداد ۲۴، ۱۳۸۸

وابستگی

نوربه سبزی(٢) به درخت(٢) به آب(٢) به آسمان(٢) به خورشید،
و همه ی اینها به تو وابسته اند.
تو بیا و دلبسته نباش