آبان ۰۱، ۱۳۸۷

برگ خز

هر خزان نهر پر از برگ خز است
پس چرا باز درخت می شکفد؟

چسنگ . . . نارچین

چسنگ . . . نارچین
یعنی : چنار سنگچین !
البته با کمی برهم خوردگی ناشی از باد

نردبام

نردبام را به درخت بسته اند،
درخت حافظ نردبام است . . .
تازنده است ، رشد می کند و بالا میرود
وچون خشک می شود ، بالا می برد

مهر ۱۰، ۱۳۸۷

خواب سایه

چو ازخواب سایه پریدیم
بجز روشنایی ندیدیم

اسیران چمن

به اسیران چمن قصه ی پرواز مگوی
سایه سیار شود همچون ابر