بهمن ۲۵، ۱۳۸۷

چنگ چنار

چنگ چناربه زندگی
تلاش صخره ازهم گسستگی
زمین اسیر بردگی
کمی امید جاودانگی

دوپیامبر

دوپیامبر: یکی انسانی وآن دگر گیاهی