اسفند ۲۰، ۱۳۸۶

چنارراه

چنار راه ، دستمان کوتاه ، پایمان گمراه ، زآستان

اسفند ۱۸، ۱۳۸۶

پناه

بالا، پرنده ها ،
کنار، رونده ها،
در زیر . . . ،
گذشته ها