شهریور ۲۴، ۱۳۸۸

حنا بندان

حنا بندان درخت است پائیز
به یمن کدام وصلت؟