اردیبهشت ۲۷، ۱۳۸۸

ریشه ها

ما جان چومیدهیم ، به زیر خاک میرویم
لیک او که زان برون شود، انگار جان دهد

چه چناری

به به چه چناری به کنار چه چناری
به به چه نویدی زپس شام خزانی