دی ۰۸، ۱۳۸۷

پاییز می بارد

پاییز می بارد از درخت ، برگ برگ

ضد برگ

ضد زنگ دارد شیروانی، نه ضد برگ

دی ۰۷، ۱۳۸۷

آذر ۲۶، ۱۳۸۷

ز خود رها

ز شاخه ها گذر کنیم
یکی یکی ، دوتا دو تا
به روی خانه ها رسیم
خمیده و ز خود رها