مرداد ۳۱، ۱۳۸۷

منار

تا زنده بود، چنار
سر سبزبود ، منار

پس پرده

پس پرده سبزی نهان ، پیدا ست سایه
طبیعت رویش هر ساله دارد

شبچنار

خیال انگیز ِ وهم پرور
شبچنار

مرداد ۲۰، ۱۳۸۷