شهریور ۲۴، ۱۳۸۸

حنا بندان

حنا بندان درخت است پائیز
به یمن کدام وصلت؟

مرداد ۲۴، ۱۳۸۸

وابستگی

نوربه سبزی(٢) به درخت(٢) به آب(٢) به آسمان(٢) به خورشید،
و همه ی اینها به تو وابسته اند.
تو بیا و دلبسته نباش

تیر ۲۶، ۱۳۸۸

چه دادی آسمان

چه دادی آسمان ازبرگ و ریشه؟
که استادی به جبرانش همیشه

تیر ۲۳، ۱۳۸۸

امواج سبز

کجاست رگ برگ امواج سبزت؟
دیدار ماست خیال دور پیوستت

اردیبهشت ۲۷، ۱۳۸۸

ریشه ها

ما جان چومیدهیم ، به زیر خاک میرویم
لیک او که زان برون شود، انگار جان دهد

چه چناری

به به چه چناری به کنار چه چناری
به به چه نویدی زپس شام خزانی

اردیبهشت ۰۵، ۱۳۸۸

پله ، پله قد کشید چنان

پله ، پله قد کشید چنان
که از قدمش زنهالی نیست نشان

ابر و سکوت

ابر و سکوت و چنار بی برگ ،
باد هم که مثل همیشه گریخته است

فروردین ۰۵، ۱۳۸۸

بهمن ۲۵، ۱۳۸۷

چنگ چنار

چنگ چناربه زندگی
تلاش صخره ازهم گسستگی
زمین اسیر بردگی
کمی امید جاودانگی

دوپیامبر

دوپیامبر: یکی انسانی وآن دگر گیاهی

بهمن ۰۹، ۱۳۸۷