تیر ۲۰، ۱۳۸۷

فرسودن ونیآسودن

درخت با عمارت می گفت :
رسم زمانه همین است
فرسودن ونیآسودن

پشت دیوار

پشت دیوار تماشایی است . . . ،
همهمه ی درخت ، سایه وآفتاب

تیر ۱۹، ۱۳۸۷

پوست پوست

چه غم گر که گشتم همه پوست پوست
تو را دارم ای جان جان دوست دوست

میز میشویم

درب و صندلی و میز می شویم اگر شما خواهید
هزار تکه ی ریز می شویم اگر شما خواهید

خامیم همه

خشکیم همه گر چه کوتاه و بلند
خامیم همه گر چه عمر است دراز

!!!!!!!

!!!!!!!

تیر ۱۱، ۱۳۸۷

چنار پا سنگی

قرار ما کنار ِ چنار پا سنگی
تلاقی نگاهمان غروبِ دلتنگی

کمر چنار

کمر چنار خم گشت ، زهمنشین برقی